Firmaetablering

Utfylling av stiftelsesdokumenter i forb. med stiftelse av aksjeselskap. Utfylling av stiftelsesdokumenter i forb. med stiftelse av aksjeselskap.

Firmaetablering ved stiftelse av aksjeselskap

Priser i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap:

  • Aktiv Regnskapsbyrå utfylling av stiftelsesdokumentene kr. 3.750
  • Brønnøysundregistrene gebyr kr. 5.570
  • Total kostnad kr. 9.320

Vår bank DNB tar pr februar 2016 ikke gebyr for bekreftelse av innskutt aksjekapital når vi bistår med stiftelse av aksjeselskap.

Ta kontakt for pris og rådgivning i valg av selskapsform.

Mange bedrifter går konkurs i løpet av de første månedene etter etablering. Etableringsfasen er som regel hektisk, krevende og firmaet har ofte for lite kapital til at å kunne utvikle seg. Mange foretar først firmaetablering og kontakter deretter regnskapsfører for å få utført regnskapet.

Vi ønsker at kundene/etablererne først tar kontakt før firmaetableringen gjennomføres. Dermed kan vi sammen finne ut den beste og mest lønnsomme organisasjonsformen og sette opp budsjett for vurdering av lønnsomhet for bedriften som skal etableres.

Vi kan utarbeide forretningsplan og lage budsjett for å finne ut hvor mye kapital som er nødvendig for å kunne overleve etableringsfasen.

Vi er også behjelpelig med utarbeidelse av all dokumenter som er nødvendig i forbindelse med firma etablering.

Kort om de vanligste selskapsformene:

Aksjeselskap (AS)
Aksjekapital er summen av pålydende på samtlige aksjer i et (allmenn) aksjeselskap. Som en følge av det begrensede deltakeransvar som gjelder for aksjeselskaper vil aksjekapitalen være en del av selskapets såkalt bundne egenkapital. I alminnelige aksjeselskaper må aksjekapitalen til enhver tid være på minst kr 30.000, mens kravet for allmennaksjeselskaper er kr 1 million. Aksjekapitalen som foreligger ved selskapets stiftelse kan senere forhøyes ved emisjon. Den kan også nedsettes, men aldri under den grensen som loven oppstiller.

Aksjeselskap med under 5 millioner kroner i omsetning, balansesum under 20 millioner og maksimum 10 ansatte kan velge om de vil ha revisor til revisjon av selskapet.

Kravet om åpningsbalanse er fjernet etter 1.7.2013 der aksjeinnskuddene gjøres opp i penger, aksje. § 2-8

Enkelpersonforetak (ENK)
Enkelpersonforetak er en betegnelse som brukes om næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Enkelpersonforetak er ikke et selskap. Et enkelpersonforetaks må i foretaksnavn inneholde eierens etternavn. Innehaveren av foretaket er fullt ut ansvarlig for alle forpliktelser, også med sin private formue.

Ansvarlig selskap (ANS)
Ansvarlig selskap er en selskapsform som kjennetegnes av at deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Dersom selskapets kreditorer ikke kan få oppgjør fra selskapet, vil de kunne kreve at fordringene deres dekkes av deltakernes personlige formue.

Ansvarlig selskap deles gjerne inn i to hovedgrupper, basert på fordelingen av ansvaret deltakerne imellom. Lovens utgangspunkt er at ansvaret i tillegg til å være ubegrenset er udelt, det vil si solidarisk. Selskapets kreditorer kan således, dersom de ikke får oppgjør av selskapet, kreve hele sitt tilgodehavende hos en av deltakerne, jf. selskapsloven § 2-4 (denne vil imidlertid ha regress i forhold til selskapet og de andre deltakerne, se selskapsloven § 2-5). Slike selskaper betegnes som regel bare ansvarlig selskap (evt. med tillegget udelt ansvar), med forkortelsen ANS.

Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)
I et ansvarlig selskap med delt ansvar er ansvaret delt deltakerne imellom (pro rata-ansvar). I slike selskaper må kreditor kreve en forholdsmessig del av sitt utestående hos hver av deltakerne.

Norskregistrert Utenlands Foretak (NUF)
NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak – en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap. I denne sammenheng må det skilles mellom «utenlandsk selskap» i selskapsrettslig og skatterettslig forstand. NUF er norske avdelinger av utenlandske selskap i en selskapsrettslig forstand, og kan derfor godt være skattemessig tilhørende til Norge.

Når et NUF registreres, gis avdelingen et norsk organisasjonsnummer på lik linje med et vanlig norsk selskap og det utstedes en pseudo firmaattest som på vanlig måte viser navn på foretaket, styre, signaturrett og annen liknende grunnleggende informasjon. Likevel blir ikke den norske avdelingen (NUF’et) et eget rettssubjekt. Det er fortsatt det utenlandske selskapet i juridisk forstand, som nå opererer i Norge under et eget organisasjonsnummer.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!